From the recording Lamed

הגרסא

Lyrics

כולנו בני תמותה
מוצאנו בין רגלי אישה
כולנו הרגשנו כאב
לכולנו כליות אף אחד שתי ריאות
אצבעות שלפוחית מוח לב
כמהים למגע זקוקים לשינה
לחיים לא נכנסת לבד
בין מיטת לידתך לפתע מותך*
אז מה עושה אותך מיוחד?

זכרים מתחרים נקבות בוחרות
עלמיא מתגלגל בזוגות
פרמונים נפרמים לצדיקים כרשעים
לפתח ירבוץ חטאת
תמהילי תהילים מאה חמישים
הריל בוק* של עם מפוחד
שרים כחוללים* בים הצלילים
אז מה עושה אותך מיוחד?

עולה לתורה מנשק את כיתרה
מגביה אותה ופועה
מפשיל שמלתה פותח אבזמה
פושק גוויליה ובאצבע מראה
מנייני מניינים קראוה לפני
דובשה ליקקו עשרה כאחד
אך עם תהילים מת-יי-ח-דים
אז מה עושה אותך מיוחד?
יהודי ייחודי מכוון כוונות
מייחד ייחודים אוסף ניצוצות
פלסבון מנחם דמות אבא רועה
ישעה למנחתך יצילך משכחה
הללויה הודיה זעקה לעזרה
מי בכלל שומע אותך?
מולך מול האל תחת כיפת ברזל
צימוק בדייסת הגויים
בשולי עיר שלם הפכי הפכים*
עברית עשתם יי-חוד-יים