From the recording Lamed

Shani Gershi - text
Ofer Golany - music
Shahar Sorek - voice

Lyrics

העפר לא מכיר מקומות קדושים
העצמות לא מכירות את החזון
הדם לא מכיר את צבעי הדגלים
האזעקה לא מכירה את ההמנון
הגדר לא מבחינה בין שכן למסתנן
שריקת כדור לא את צפירת הזיכרון
הפקודה לא מכירה את הילדים המתחבאים
העונש הנורא לא מכיר את העוון
האבות השכולים לא מכירים את כל השיקולים
אהבת מולדת לא מכירה את סוחרי הביטחון

אבל שר הביטחון מכיר את סוחר הנשק
וסוחר הנשק מכיר היטב את שר הביטחון